Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 Bladzijde 23  Zie volgende pagina » 

Voor-reden.

[23]   Naedemael wy ghenoeghsaem in 't vooorgaende Boeck uytgeleyt ende verklaert hebben al 't ghene dat ons dochte te dienen voor eene alghemeyne Inleydinghe oft Bereydinghe tot de kennisse der Ghewassen, soo is 't nu tijdt dat wy tot de eyghentlijcke beschrijvinghe van elck ghewas besonderlijcken komen. Dan wy hebben in de Voor-reden van het selve eerste Boeck te kennen ghegheven, dat wy ons beste ghedaen hebben om de Ghewassen in sekere en vaste verdeelinghen te verscheyden : maer ghemerckt dat die verdeelinghen niet wel nae onsen sin lucken oft vallen en wilden, soo is 't ons nootsakelijck gheweest sommighe Ghewassen buyten alle orden in de vier nae-volgende boecken te beschrijven; ende dat alleen nae 't vervolgh van den A, b, c.

Want ghelijckerwijs de letteren beginselen zijn ende noodtsakelijcke middelen van alle beschrijvinghe; soo is 't oock wel behoorlijck dat de Ghewassen, wiens namen van d'eerste letteren beginnen, voor de andere beschreven worden. Het welck nochtans soo van ons ghedaen is, dat wy, de ghene die malkanderen van gheslachte oft ghedaente meest ghelijckende zijn, niet en hebben verscheydelijck willen beschrijven : ghemerckt dat het reden is, datmen de ghemeynschap van wesen ende ghelijckenisse der ghedaenten meer achte dan het vervolgh van de letteren.

Maer het is te weten, dat wy in 't gheheele eerste Deel, de Ghewassen, die van ons beschreven sullen worden, niet nae haere Griecksche ofte Duytsche namen voeghen oft plaetse gheven en sullen; maer alleen nae dat sy in 't Latijn ghenoemt zijn. Waer in wy liever de ghemeyne namen ghevolght hebben, waer door sy nu ter tijdt bekent zijn; dan d'oude, de welcke soo seker ende kenbaar niet en zijn.

 

^Naar het begin van deze pagina