Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

In het voorgaende Boeck hebben wy die Ghewassen beschreven, van de welcke de naemen in 't Latijn van de letteren A. B. C. D. E. beghinnen, met sommighe andere die met de selve eenighe ghelijckenisse van ghedaente oft wesen hadden; daerom sullen wy nu, om onse beghonste schickinghe ende orden te volghen, in dit ons derde Boeck die Ghewassen voort-brenghen, de welcke in 't Latijn naemen hebben (daer sy meest mede bekent zijn) die van dese naevolghende letteren F. G. H. I. K. L. beghinnen : met de welcke alhier oock vele andere cruyden van ons beschreven sullen worden, die met de selve eenighe ghemeynschap oft ghelijckenisse van ghedaente oft naemen hebben. Van dese sal het eerste wesen dat cruydt, 't welckmen in 't Latijn Filipendula pleegh te noemen, ende in 't Duytsch Roode Steenbreke.
 

^Naar het begin van deze pagina