Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

 

 

[165]    Nu volght het overblijfsel van die Cruyden, de welcke van ons onder gheen seker verdeylinghe en hebben konnen wesen, ende daerom nae het vervolgh van den A B, C, beschreven moesten zijn : ende om dat wy in de voorgaende Boecken ghesproken hebben van alle de gene die van de andere letteren begonsten, tot de R toe, daerom is 't nu tijdt dat wy in desen onsen vijfden Boeck (die den laetsten is van het eerste Deel deses Cruydt-Boecks) ons gaen voeghen tot de beschrijvinghe van de cruyden, wiens Latijnsche naemen van de vier laetste letteren R, S, T, ende V beghinnen; sonder te vergheten de andere die met de selve eenighe ghelijckenisse van ghedaente, naemen oft krachten hebben : onder de welcke beschreven sullen worden vele nutte ende over al seer ghesochte ende ghebruijckte cruyden, besonder in de wonden ende quetsuren, vallen, verstuyckinghen, ende ghebroke leden; welcke cruyden om de selve oorsake oock den naem van Wondt-cruyden voeren. Ende daer mede sullen wy dit ons eerste Deel besluyten; om dan te komen tot de beschrijvinghe van de cruyden, de welcke veel bescheydelijcker, ende in sekerder verdeylinghe afghesondert konnen wesen, ende met malkanderen meerder ghemeynschap hebben, dan dese ghehadt hebben, van de welcke wy in dit eerste Deel ghehandelt hebben.

Bladzijde 165
Zie scan Bladzijde
 

^Naar het begin van deze pagina