Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 Bladzijde 477

Het vijfde Boeck van dit tweede Deel, dat is het tienste van dit gantsche Cruydt-Boeck, hebben wy ghedocht te besteden tot de beschrijvinghe van de cruyden die Krans-gewijse bloemen voort pleghen te brenghen : welcke beschrijvinghe met seer goede redenen nae die van de Krans-cruyden ende welrieckende spruyten volghen magh : want al is 't saecke dat dese cruyden tot de tuylkens, meyen oft kranssen niet oft seer luttel dienen, nochtans komen haer bloemen op 't hooghste van de steelen in de ronde voort, als sommighe kranssen oft kroonen gheschicktelijck ghevoeght ende ghestelt. Voorts soo hebben sommighe van dese oock welrieckende saedt, ende daerom moghen sy nae de welrieckende cruyden beschreven wesen; als zijn Anijs, Venckel, Ammi, Carwi, ende veel meer andere. Sommighe andere gheven van haer een welrieckende sap, alsmen siet in de geslachten van Panax ende van Laser. De wortelen van sommige andere mogen oock wel onder de welrieckende dingen gherekent wesen; als zijn die van de Angelica, Meester-wortel oft Astrantia, ende van Meum. Maer nochtans wy en sullen in dit Boeck niet alle de cruyden beschrijven die Krans-ghewijse bloemen draghen, want veele van die sullen wat bequaemer onder de Moes-cruyden ghestelt ende beschreven worden; waer onder sy met recht te rekenen zijn, ende behooren. Dan wy hebben nu van de Venckel willen beghinnen, 't welck een seer ghemeyn ghewas is, ende beter bekent dan eenigh ander van alle dese cruyden; want soo sal den wegh ende den voortgang tot de andere dierghelijcke lichter ende ghemackelijcker vallen.

 

^Naar het begin van deze pagina