Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 7   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

Nu volght de beschrijvinghe van de bloemen die voort-komen van klisterachtighe oft bulbeuse wortelen : dan onder de bulben oft klisters zijnder sommige eetbaer ende bequaem om te voeden, als zijn Loock, Aiuyn, Porey, ende ettelijcke andere dierghelijcke; maer daer af sullen wy op een ander plaetse, dat is by de Moes-cruyden, spreken : want nu ter tijdt hebben wy hier alleen voor ghenomen te handelen van de Bulben oft loockachtighe wortelen, die fraeye ende lieflijcke bloemen voort-brenghen; de welcke niet alleen in de hoven onder-houden ende gheoeffent worden, ende tot verciersel van dien veel gheacht zijn, maer oock dickwijls ghesocht worden om daer kranssen, hoeykens ende tuylkens af te maecken. Van dese zijn de somrnighe goedt ende lieflijck van reuck, sommighe en hebben gantsch gheenen reuck.

Sy verschillen oock veel van den anderen, soo wel in ghedaente ende maecksel, als in de verwe; ghelijk den Narciss ende de Lelien van malkanderen seer verscheyden zijn van ghedaente; ende de Witte Lelien verschillen van de Roode ende andere aengaende haere verwe. Voorts soo vindt men oock eenigh onderschil in het maecksel van de bollen oft bulben selve : want sommighe zijn gheheel ende vast by een, met vellekens oft rockskens bekleedt; sommige zijn van vele schelferinghen, schubben oft keernen ghemaeckt, diemen eyghentlijck klisters heet; als zijn de wortelen van de Lelien.

Dan alle de Bulben oft bollen daer wy nu af gaen spreken, blijven langh in 't leven, ende en vergaen oft en verdorren niet haest oft lichtelijck, als sy ghepluckt oft uyt der aerden ghenomen zijn : daerorn kanmense oock seer ghemackelijck van d'eene plaetse op d'ander versetten ende verplanten, soo wanneermense, nae dat haer saedt rijp gheworden is, uyt der aerden neemt. De oorsaecke daer van is, om dat alle dese bulben vol van overvloedigh taey sap ende voghtigheydt zijn; 't welck niet haest en verdrooght oft en vergaet ende die cruyden langhen tijdt in 't leven houden kan.

 

^Naar het begin van deze pagina