Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 12   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

In het voorgaende Boeck hebben wy ettelijcke cruyden beschreven; de wortelen van de welcke in de Medicijne nut ende gebruyckelijck waren; nu volghen de ghene die purgeren ende afiaegen, den buyck weeck maken ende den kamergangh verwecken, oft oock het lichaem door het spouwen oft braecken suyver ende ledigh maken konnen. Dese zijn veellerhande : want sommige zijn cruyden, ende purgeren met haer geheel, dat is met haer bladeren, steelen ende andere deelen; andere hebben die kracht in haer vruchten oft saedt : sommighe zijn boomen oft heesteren, ende toonen de selve werckingen met haer schorssen, andere met haer vruchten. Dan al 't gene dat de boomen ende heesteren belanght; dat sullen wy op een andere plaetse bequaemelijcker beschrijven : ende en sullen in dit onse twaelfste Boeck nerghens anders van handelen, dan alleen van de cruyden die soodanighe krachten hebben. Maer om dat onder dese cruyden sommige slap ende onsterck van steelen zijn, ende daerom haer selven in de hooghte niet oprechten en konnen, maer met eenighe steunselen oft stocken onderhouden ende bevestight moeten worden; sommige andere zijn sterck ende recht opstaende, ende en behoeven daerom gheen steunsel oft hulpe om teghen te rusten oft aen te lenen; de welcke te saemen soo veel in 't ghetal zijn, dat sy niet wel in een Boeck begrepen en kosten wesen : daerom hebben wy die in tweeen ghedeylt; ende sullen in dit twaelfste Boeck alleen van die purgerende cruyden handelen die haer selven sonder steunselen behelpen, ende in de hooghte houden konnen : ende de andere die steunselen oft hulpe behoeven, sullen wy tot het naevolghende dertiende Boeck bewaeren ende uytstellen.
 

^Naar het begin van deze pagina