Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

 

Aldernaest by de purgerende oft den buyck weeck-makende cruyden moeten ghestelt worden de gheslachten van ghewas die haer aen 't ghene dat haer naest is pleghen te hechten ende vast te maken, ende niet seer wel leven oft aerden en konnen sonder erghens teghen te lenen, oft haer erghens om te winden, ende te vlechten : want onder dese zijnder oock veele die een stercke purgerende, beroerende ende afiaghende oft den buyck suyverende kracht hebben. Daer zijnder nochtans oock sommighe onder, die sulcks niet en vermoghen, maer door dien dat sy de selve aengaende het klimmen ende omwinden gelijck zijn, daerom moesten wy die by de andere stellen, ende te samen beschrijven, uytghesondert alleen de Pluck-vruchten ende de Concommerachtighe cruyden; de welcke oft by de Moes-cruyden oft by het Corenwerck hooren. In voeghen dat wy in dit dertienste Boeck beschrijven sullen de gheslachten van 't ghewas 't welck eenigh steunsel om teghen te lenen van doen heeft, ende sich selven aen iet bijstaende te vlechten ende te winden pleegh. Van dese wordt meest ghebruyckt het Scammonium; daerom sullen wy dat eerst beschrijven.

^Naar het begin van deze pagina