Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

Nae de schadelijcke ende doodelijjcke cruyden, sullen wy bequaemelijck de geslachten van 't Varen-cruydt, van het Mosch, ende van de Campernoelien stellen ende beschrijven : de welcke den mensche wel meestendeel niet heel hinderlijck oft doodelijck en zijn, nochtans schaden sy hem dickwijls, oft ten minsten zijn hem in veeIe dinghen moeyelijck, lastigh, ende overtolligh, oft nerghens toe nut ende bequaem. De gheslachten van dit Varen zijn rnenigerhande; als oock de geslachten van Mosch : de Campernoelien verschillen oock seer veel van malkanderen. Maer alle de soorten van Varen hebben dat eyghens in haer, dat sy noch bloemen noch saedt voort en brenghen : 't selve ghebreck hebben de Campernoelien oock; ende van ghelijcken oock veele soorten (doch niet alle) van die cruyden diemen onder 't gheslacht van het Mosch pleegh te stellen. In voeghen dat alle dese soorten van ghewas, als eenighe ghelijckenisse met den anderen hebbende, oock te samen in dit ons vijftienste Boeck met recht beschreven sullen worden.

^Naar het begin van deze pagina