Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 17   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

Nae de beschrijvinghe van het Koren moeten wy vervolghens van de Hauw-vruchten handelen; de welcke voor het tweede gheslacht van de Fruges oft Voedende saeden te houden zijn : want de ouders hebben met den naem Fruges soo wel de Hauw-vruchten als het Koren verstaen ende begrepen. Dese Hauw-vruchten worden in 't Griecks Ospria 'Ospria' gheheeten; in 't Latijn Legumina; als ofmen Lees-vruchten oft Pluck-vruchten seyde : welcken naem in 't Latijn ghekomen is, als sommighe ghelooven, om dat sy met handen ghelesen, ghepluckt, uyt-ghetrocken ende vergadert, ende niet ghelijck de soorten van Koren ghemaeyet oft afgesneden worden. Dan Galenus in 't boeck van de Krachten der voedselen voegt daer noch een derde gheslacht by, te weten van die cruyden, wiens saedt somtijdts by de spijse ghedaen wordt. Maer veele van dese zijn van ons in dit Boeck onder de Hauw-cruyden ghestelt gheweest : ende sommighe, maer seer weynighe van de selve, op andere Plaetsen bequaemelijcker beschreven.
 

^Naar het begin van deze pagina