Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

De Miswassen oft ghebreken van de Korenen ende Pluck-vruchten beschreven zijnde, is het tijdt om vervolghens van de soorten van Gras ende Klaveren te handelen; veele van de welcke voor voederinghe der beesten strecken, ghelijck meest alle de voorbeschreven oncruyden ende miswassen van 't Koren ende Hauw-cruyden oock deden. Dan de gheslachten van 't Gras zijn bijnae ontaIlijcken veel; doch alle en zijn niet bequaem oft nut om voor voeder oft andersins ghebruyckt te worden : insghelijcks oock onder de soorten van de Klaveren zijnder niet weynighe, die met eenighe reden elders moghten ghestelt ende beschreven worden : maer het docht ons, dat het te hardt ende te vremdt soude wesen, dat wy de cruyden, die van een gheslacht waeren, verscheydentlijck beschrijven ende van den anderen afsonderen souden : ende om dies wille hebben wy veele soorten van Gras, ende alle soorten van Klaveren, die tot onse kennisse ghekomen zijn, in dit teghenwoordigh Neghentienste Boeck willen begrijpen ende beschrijven.
 

 

 
 
 

 

^Naar het begin van deze pagina