Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 4, bladzijde 791 - 960  Zie volgende pagina »

HET VIERDE DEEL

Inhoudende de beschrijvinghe van 't Koren ende Graen,
Pluck-vruchten ende Hauw-vruchten;
ende oock van de cruyden die in vochtighe ende waterachtighe plaetsen,
oft oock in 't water selve wassen, ende van meer andere dierghelijck ghewas,
begrijpende de 16. 17. 18. 19. ende 20. Boecken deses Cruydt-Boecks

Sestienste Boeck 791

Van de gheslachten van Koren oft Graen

 
Voor-reden

Seventienste Boeck 826

Van de Hauw-vruchten

Voor-reden
 

Achtienste Boeck 860

Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten

Voor-reden
 

Neghentienste Boeck 887

Van de soorten van Gras ende Klaveren

Voor-reden
 

Twintighste Boeck 922

Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas

Voor-reden
 

^Naar het begin van deze pagina