Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 22   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

De eetbaere vruchten wassen sommighe op boomen ende heesteren, ende die zijn menigherhande : sommighe wasen aen leeghe ende verganckelijcke oft iaerlijcke cruyden, behalven de gheslachten van het Koren ende Hauw-cruyden, die wy voren beschreven hebben : de welcke oock vruchten zijn, ende soo geheeten worden; maer nochtans meestendeel den naem van Saeden, Graen oft Koren, in 't Griecks Spermata 'Spermata', in 't Latijn Semina, voeren. Dan de Vruchten, die eyghentlijck soo heeten, in 't Griecks Carpoi 'Karpoi', in 't Latijn Fructus, ende aen de cruyden wassen, ende niet aen boomen oft heesteren, zijn luttel in 't ghetal : ende meest altegader hebben met de Concommeren ende haer mede-soorten groote ghemeynschap ende ghelijckenisse : ende daerom sullen wy de selve (mitsgaders ettelijcke, doch heel luttel, andere eerdt-vruchten) in dit teghen-woordigh twee-en-twintighste Boeck in 't kort begrijpen.
 

^Naar het begin van deze pagina