Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

De gheslachten van Kaerden ende Distelen zijn menigherhande : van de welcke sommighe by de moescruyden ghestelt ende ghetelt moghen worden; als zijn de Articiocken, ende de Cardons oft Scolymus. Sommige zijn tot velerhande sieckten ende ghebreken nut, naementlijck de Carlina; wiens wortel in veele dinghen goedt ende nut is; ende oock den Cardobenedictus, het Eryngium oft Kruys-Distel, ende meer andere diergelijcke, die van veele veel gheacht ende ghebruyckt worden. Dan sommighe zijn oock schadelijck ende verghiftigh, als is den Swarten Chamaeleon. Aenghesien dan dat dese cruyden soo verscheyden van aerdt ende ghebruyck zijn, datmen de selve al t'samen geensins niet rekenen oft stellen en konde by eenigherhande gheslacht van alle de cruyden ende soorten van ghewas, die wy in de voorgaende Boecken beschreven hebben; ende oock, aenghesien dat sy niet bequaemelijck van een ghescheyden, oft bijsonderlijck beschreven konnen worden : daerom hebben wy de selve in 't laetste Boeck van dit vijfde Deel tsamen willen stellen, ende als een aenhanghsel van de Moescruyden beschrijven. Ende dat ghedaen zijnde, sullen wy de volkomen beschrijvinghe van alle de cruyden ende teere soorten van ghewas ten eynde ghebroght hebben. Want het volghende seste ende laetste Deel van dit teghenwoordigh Cruydt-Boeck sal alleenlIijck dienen tot beschrijvinghe der Heesteren ende Boomen.
 

^Naar het begin van deze pagina