Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27  Zie volgende pagina »

Voor-reden.

De stekelighe oft doornachtighe heesteren zijn in 't voorgaende Boeck in 't langhe beschreven : nu is 't dan reden dat wy in dit teghenwoordigh Boeck de beschrijvinghe van de andere heesteren beghinnen, die sonder doornen oft stekelingen voort plegen te komen; de welcke seer veel in 't ghetal zijn; en de meest alle in oude tijden niet wel bekent oft beschreven en zijn gheweest. Dan ons voornemen is in dit teghenwoordigh Boeck te handelen niet alleen van de ghene die de ouders gekent hebben, maer oock van de ghene die van de naekomelingen, ende selfs oock nu onlanghs van de nieuwe Cruydt-beschrijvers eerst ghevonden en de aengheteeckent zijn; doch seer nut, iae noodigh zijn om beschreven ende van de cruydt-beminners bekent te worden. Maer om tot de beschrijvinghe van de selve te komen, sullen wy van den Onstekelighen Brem ende sijn mede-soorten eerstelijck ende voor allen handelen, om soo den teghenwoordighen Boeck met den voorgaenden te knoopen ende te hechten; in 't laetste van den welcken den Stekenden of Doornachtighen Brem beschreven is.

^Naar het begin van deze pagina