Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 29   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

De Wilde Boomen, daer wy inde Voorreden van 't voorgaende Boeck van vermaent hebben, sullen teghenwoordighlijck van ons beschreven worden; te weten die Boonen wiens Vruchten niet eetbaer en zijn, ende daerom van de menschen in hun spijse niet ghebruyckt en worden. Dese moghen met reden Wildt ghenoemt worden, ghemerckt dat sy meestendeel in de bosschen oft andere ongebouwde ende woest ligghende plaetsen voortkomen : ende al worden sy door langhe ende neerstighe oeffeninghe inde hoven oft andere plaetsen onderhouden, nochtans en kanmen noch en salmen nimmermeer konnen maecken dat hunne vruchten eetbaer worden, oft voor een goede spijse strecken sullen.

^Naar het begin van deze pagina