Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 30   Zie volgende pagina »

Voor-reden.

Om tot het eyndt oft besluyt van dit gantsche Werck te komen, sullen wy in het laetste Boeck van ons seste Deel, ende het dertighste deses Cruydt-Boecks, nae den eysch van ons voornemen, stellen de beschrijvinghe van ettelijcke boomen ende boomachtighe ghewassen die 's Winters ende Somers groen blijven; onder de welcke de Harstghevende ende de Harde Nootkens draghende boomen oock begrepen worden, diemen in 't Latijn Resiniferae ende Coniferae arbores pleeght te noemen.

Maer om 't selve Boeck allerbequaemst te beginnen, soo sullen wy onsen eersten aenvangh nemen van den Laurus-boom; den welcken een altijdt-groene heester oft boomachtigh ghewas is, ende daer-en-boven dienstelijck is om daer kranssen ende kroonen van te maecken : want het is veele ghenoegh bekent, dat in de oude tijden alle de ghene die eenigh voorgenomen werck gheluckighlijck oft voorspoedighlijck volbroght hadden, oft in eenighen strijdt, ghevecht, oft spel de overhandt ghekreghen hadden, tot ghedenckenisse van hunder vrornigheydt met eenighen krans oft kroone verciert pleghen te worden : maer dat selve gheschiede verscheydentlijck, nae de verdienste ende weerdigheydt van hun daden. Dan een rnedicijn-Boeck, ende in sonderheydt een beschrijvinghe der cruyden, en kan noch en magh met geenen bequaemeren krans ghekroont oft verciert worden, dan met de ghene die van den Laurier-boom ghenomen wordt : ghemerckt dat in oude tijden by de Heydenisse den Laurus van den Godt Apollo bemint ende veel gheacht wiert, soo de Poëten verzierden : ende daer-en-boven oock, om dat den selven Apollo niet alleen den Godt van alle waerseggers ende voorboden der toekomende dinghen was, maer oock ghelooft ende ghelovet wierdt voor een ervinder, meester oft Godt van de Medicijne oft Genees-conste : in voeghen datmen voor seker hiel, dat de kracht van alle de cruyden hem onderworpen was ende onder sijn ghebiedt schuylde. Daerom, segghe ick, sal den Laurus-boom met goede reden den wegh openen om ons tot het eyndt van desen onsen langhen arbeydt te gheleyden.

 

^Naar het begin van deze pagina