Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Kracht, Werckinghe ende Nuttigheydt oft Schadelijckheydt der Cruyden

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 bladzijden [xiii-xxxvi ongenummerd]  Zie volgende pagina »

Ghebruyck der Cruyden

  • Let op: Deze informatie is uitsluitend bedoeld om weer te geven hoe men in het jaar 1644 dacht
    • De tekst is voor deze tijd onnodig, obsoleet, risicovol, gevaarlijk en mogelijk zelfs strafbaar
    • De inhoud kan nogal gruwelijk overkomen
    • Doe dit absoluut niet na. Raadpleeg bij ziekte altijd een arts

Achdissen dooden oft veriaghen - Azuur verwen

Achdissen dooden oft veriaghen
Achterdarm doen sincken oft uytvallen - wederom indrijven als hy ghesoncken is
Aconitum, dat is Wolfs-wortels, kracht ende vergift bedwinghen
Adderslanghen steken ghenesen - soeckt Slangen
Adem langh maecken, ende sijn cortigheydt, benautheydt oft dempigheydt ghenesen - soeckt Enghborstigheydt - soet oft welrieckende maecken, oft sijnen stanck benemen - stanck van Loock, Aiuyn oft Wijn doen vergaen - stinckende maecken
Aderen gheborsten, gheswollen oft ghequetst zijnde buyten oft binnen 'slichaems ghenesen - hinderen oft breken - openen, suyveren, ende haer verstoptheydt ontsluyten - soeckt Sweeren, stoppen
Aenborstigheydt, soeckt Enhborstigheydt
Aensicht claer, suyver, schoon, wit ende blinckende maecken - ontsteken, verhitten ende verbluysteren - soeckt Bleynen maecken
Aensichts allerley ghebreken helpen - blauwigheydt wegh nemen - harde geswillen morwen - soeckt Hardigheden - huyt dick ende vast maecken - lickteecken doen vergaen - soeckt L. - melaetsheyt genesen, soeckt M. - placken wegh nemen - soeckt Placken - puysten ende alle opdrachtighheydt ghenesen - soeckt P. - rimpels wegh nemen - soeckt R. - roodtheydt ende oock roode placken doen vergaen - schorftheydt genesen - soeck S. - sproeten doen vergaen, soeckt Sproeten, etc. - verbrandtheydt ende placken van de Sonne genesen - soeckt Sonne-puysten - wonden ghenesen - soeckt W. - zeeren ghenesen - soeckt Z.
Aessem, soeckt Adem
Alchymisten oorboorlijcke cruyden - soeckt alle soorten Maen-Cruyden
Amandelen des mondts gheswillen ende sweeringhen ghenesen
Anbeyen oft Speen-aders inwendigh oft uytwendigh gheswollen indrijven, sluyten, hunnen onmatighen vloet stopppen, oft pijn versoeten - Speen openen
Apostumatien, soeckt Gheswillen ende Sweeringhen
Appetijt maecken - soeckt Etens lust
Arbeyt der vrouwen in 't baren verlichten - soeckt Kinderbaeren
Armen, die ghebroken zijn, genesen - pijn versoeten - soeckt Gicht, etc.
Artijcke, soeckt Flercijn
Aspis steken ghenesen
Assen van waghens maecken
Ayuyns ende Loocks stanck doen vergaen
Azuur verwen - sie Blauw

 

^Naar het begin van deze pagina