Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Kracht, Werckinghe ende Nuttigheydt oft Schadelijckheydt der Cruyden

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 bladzijden [xiii-xxxvi ongenummerd]  Zie volgende pagina »

Ghebruyck der Cruyden

  • Let op: Deze informatie is uitsluitend bedoeld om weer te geven hoe men in het jaar 1644 dacht
    • De tekst is voor deze tijd onnodig, obsoleet, risicovol, gevaarlijk en mogelijk zelfs strafbaar
    • De inhoud kan nogal gruwelijk overkomen
    • Doe dit absoluut niet na. Raadpleeg bij ziekte altijd een arts

Baert doen wassen - Blauw gheslaghen oft ghetstooten placken der leden doen vergaen

B.

Baert doen wassen - beletten te groeyen
Ballekens van goeden reuckk maecken teghen de pest ende quade lucht - soeckt Lucht, etc.
Balsem van cruyden om de wonden te ghenesen
Bedden ende kussens vullen - soeckt Wolle ende Vulsel
Bedroefheydt verdrijven - soeckt Swaermoedigheydt
Beelden snijden
Beenders, die van vleesch ghebloot zijn, bedecken - gebroken zijnde heelen, ende de schelferen daer uyt doen gaen - overwas ghenesen - verstuyckinghe ghenesen - Ledens verst. ende Verstuykt, etc.- verwarmen
Beenen oft schenckelen, die ghebroken zijn, ghenesen - bloedighe puysten ghenesen - gheswollen zijnde ende vol sweeren ghenesen - loopende gaten ghenesen - soeckt Fistulen - pijn versoeten - soeckt Gicht - roose ghenesen - soeckt W. - zeeren genesen - soeckt Z.
Beeren, die ghewont oft ghebeten zijn, ghenesen - vangen
Beesten allerley ghebreken ende sieckten ghenesen - darmgicht ghenesen - dempigheydt ende hoest ghenesen - dooden oft sieck maecken - iongen doen krijghen - loopigh ende ritsich maecken - quetsuren ende slaghen ghenesen - schorftheydt ghenesen - soeckt S. - voeden ende vet maecken - zeeren aen den hals ghenesen
Beroertheydt der leden ghenesen
- soeckt Gheraecktheydt ende Lammigheydt
Beroertheydt van sinnen oft herssenen - soeckt Popelsij
Besiecktheydt ghenesen - soekct Vallende sieckte
Bessemen maecken
Beswijmde menschen tot hun selven doen keeren - soeckt Flauwigheydt ende Hertvanck
Beten van quade ende oock vergiftighe dieren ghenesen - soeckt Vergiftighe dieren - van beeren - van dullen beesten - van dulle menschen - van honden - van menschen - van nuchtere menschen - van peerden - van wolven
Beven van handen ende andere leden genesen
Bevinge oft schuddinge door koude oft kortse komende verdrijven
Bevruchte oft Swangher vrouwen doens misvallen oft anders schade doen - soeckt Misval - haer quade oft vremde lusten verdrijven - van kinde doen verlossen, soeckt Kinderbaren - walginghe benemen - soeckt Braecken
Bie-cruyden oft Honigh-cruyden, daer de Bien groot behaghen in nemen
Bien by een houden, ende andere daer by doen komen
Bien steecken ghenesen oft verhoeden
Bien verdrijven oft dooden
Bier brouwen, ende bewaeren sonder suer te worden - goedt maecken - sterck ende hoofdigh maecken
Bijmoeder, dat is Naegheboorte, oft Secondine af iaghen - soeckt Naegheboorte
Bijslapens lust ende macht vemeerderen - soeckt Onkuysche lusten verwecken
Bijslapens lust oft macht doen vergaen - soeckt Onkuysche lusten bedwinghen
Bilsen vergift beteren
Blaese verstercken, ende haer ghebreken ghenesen - pijn oft smert versoeten - quetsen, oft anders schadelijck zijn - quetsuren, zeerigheydt, sweeringhe, schorftheydt ende rouwigheydt ghenesen - steen breken ende uytdrijven, soeckt S. - suyveren, ende slijmerigheydt oft gheklontert bloedt uytdrijven - verhittinghe koelen - verstoptheydt openen - soeckt Pisse doen rijsen - vleeschachtigheydt, oft overvloedigh vleesch aend den hals van de blaese groeyende, ghenesen oft wehnemen
Blauw gheslaghen oft ghestooten placken der leden doen vergaen

 

^Naar het begin van deze pagina