ontent-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> Plantaardigheden.nl - Leesmaar.nl Voorwerk Cruydt-Boeck 1644
Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Kracht, Werckinghe ende Nuttigheydt oft Schadelijckheydt der Cruyden

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 bladzijden [xiii-xxxvi ongenummerd]  Zie volgende pagina »

Ghebruyck der Cruyden

  • Let op: Deze informatie is uitsluitend bedoeld om weer te geven hoe men in het jaar 1644 dacht
    • De tekst is voor deze tijd onnodig, obsoleet, risicovol, gevaarlijk en mogelijk zelfs strafbaar
    • De inhoud kan nogal gruwelijk overkomen
    • Doe dit absoluut niet na. Raadpleeg bij ziekte altijd een arts

Wonden die gheslaghen, ghewouwen, ghesteken of gheschoten zijn met vergiftigh gheeweer - Zieren in de handen komende verdrijven

Wonden die gheslaghen, ghehouwen, ghesteken oft gheschoten zijn met vergiftigh gheeweer, oft oock van vergiftighe dieren, oft anders ghemaeckt, versch ende oudt, suyveren ende heelen: de smert versoeten: van ontstekinghe oft versweerighe beschermen, ende volkomentlijck ghenesen
Wonden sluyten sonder naeyen
Worghinghe ghenesen - veroorsaecken oft versticken doen
Wormen des buycks oft des inghewants dooden, ende af-iaghen, ende de pijn, steeckte ende sieckte daer van komende ghenesen - uyt de wonden ende zeeren drijven, oft daer in doen sterven
Wratten, wenden, weeren, eelten doen vergaen oft afvallen - maecken
Uitwassen, aenwassen, oft overwassendes vleeschs oft des huyts wech nemen

Z.

Zant met de pis afdrijven - soeckt Graveelende Steen
Zeekatten verghift wederstaen
Zee-draecks oft Pietermannekens steken ghenesen
Zee-haens steeck oft beet ghenesen
Zee-haes verghift wederstaen
Zee-pastinakes beet ghenesen
Zee-scorpioens steken genesen
Zee-sieckte ghenesen
Zeeren ende zeerigheydt, ende allerley inwendighe ende uytwendighe verergerde quade sweeren ende wonden, die ineten, loopen, draghen, traenen, vervuylt ende vierigh zijn, bedwinghen ende ghenesen
Zenuwen allerley ghebreken helpen - krimpinghe, spanninghe ende treckinghe ghenesen - ghequetst, ghesneden, gheplet, verwronghen, oft overtreden zijnde beteren - schaden, oft lastigh wesen - slaperigheydt oft onghevoelentheyt, ende slappigheyt ghenesen - smert ende pijn versoeten - verkoudt oft verstijft ende verdooft zijnde ghenesen, ende alle haer koude ghebreken helpen - verhart oft gheswollen zijnde morw maecken, ende doen ontswillen
Zieren dooden - in de handen komende verdrijven

 

^Naar het begin van deze pagina