Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Kracht, Werckinghe ende Nuttigheydt oft Schadelijckheydt der Cruyden

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«   Cruydt-Boeck 1644 bladzijden [v-vii ongenummerd]   Zie volgende pagina »

Opdracht van de drukker Balthasar Moretus, aan het stadsbestuur van Antwerpen

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Bladzijde [v]

[v]

AEN DE EERWEERDIGHE,
EDELE, SEER WYSE
ENDE VOORSINNIGHE HEEREN,

M Y N E   H E E R E N

BORGHER-MEESTEREN,
SCHEPENEN, ENDE RAEDT
DER STADT ANTWERPEN.

Den Cruydt-Boeck van Rembertus Dodonaeus, Medicijn van de Keyserlijcke Majesteyt, voor desen dickmael in verscheyden taelen in 't licht ghegheven, nu werderom met groote sorghe oversien ende verbetert, wordt aen U(we) E(delen) alhier voor ooghen ghestelt ende opghedraghen. Is 't datmen wille aensien den Inhoudt des Wercks, oft de verbintenisse van den ghenen die in 't drucken des selfs sijnen aerbeydt besteedt heeft, men sal terstont bevinden, dat de toe-eygheninghe van dien aen niemandt als aen U(we) E(delen) en heeft moghen gheschieden : te meer, alsoo den Autheur selfs in het iaer M. D. LXXXII. (1582) dit sijn Werck, alsdan eerst in de Latijnsche taele uytghegheven, ende by mijnen Oudt-grootvader ghedruckt, aen U(we) E(delen) oock opghedraghen heeft.

 

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Bladzijde [vi]

Den Inhoudt wordt bevonden van alsulcke weerde, dat hy boven sijne noodtsaeckelijckheydt in eene Republique [vi] tot hulpe der krancke, ende boven 't vermaeck, 't welck edele ende verstandighe persoonen nemen in 't ondersoeck van de wondere wercken der Nature, de selve mede treckt in de kennisse van een waerachtighe Policie; als sy overmercken de sorghe die de Nature heeft ghedraghen, ende de konste die sy heeft gebruyckt om aen de Cruyden ende Vruchten der aerde toe te voeghen bijsondere eyghendommen ende krachten; waer mede sy tsamen ende in 't bijsonder dienstigh ghemaeckt zijn tot voedsel, bewaernisse ende hulpe van den Mensch, om sonder gebreck te konnen verrichten de wercken die den Autheur van de Nature van hem vereyscht. De principaele sorghe van U(we) E(delen) is altijdt gheweest, in dese Republique te volghen het exempel van de Nature, ende voor te komen alle ghebreck, waer door eenigh litmaet van de selve soude belet worden in de uytwerckinghen die van hem in sijnen staet verwacht worden; ende te voorderen allen 't ghene dwelck tot dien eynde nootsaeckelijck ende dienstigh is. Oversulcks aen wie kan dese materie aanghenaemer wesen, ende met meerdere redenen toe-gheeyghent worden, als aen een Magistraet, dwelck niet anders ter herten en neemt als den welstant van haere ghemeynte, ende d'oprechte kennisse om de selve te doen betreffen het eynde waer toe elck litmaet is gheroepen?

 

Zie scan Cruydt-Boeck 1644 Bladzijde [vii]

De verbintenisse die ick daer toe hebbe en heeft noyt in twijffel laeten komen, oft ick dese vrucht van mijne Druckerije meer aen U(we) E(delen) als aen iemandt anders moeste toedraghen. Mijnen Oudt-grootvader Christoffel Plantijn heeft omtrent hondert iaeren gheleden sijne Druckerije binnen dese Stadt beghonst op te rechten : mijnen Grootvader, Vader ende Oom hebben ghedurighlijck daer in [vii] gheaerbeydt ende volherdt; ende zijn by U(we) E(delen) met groote affectie ende weldaden daer in versterckt gheweest; sonderlinghe met de eere dat hunnen aerbeydt tot dienst van dese Stadt doorgaens voor andere is aenghenomen geweest : waer in U(we) E(delen) goedertierentheyt is ghedient geweest my te laeten vervolghen. Het staet tot mijnen last, my daer van behoorlijck te quijten, ende te thoonen dat de successie van de Plantijnsche Druckerije, ende de goede gheneghentheyt van U(we) E(delen) om de selve te favoriseren, niet en sijn ghevallen in den onweerdighen : Waer toe ick met meerder iever ghedreven worde, overmerckende dat het onderhoudt ende voorderinghe van de selve Druckerije niet alleenlijck en streckt tot cieraet van dese Stadt; (ghelijck ick meyne sonder roem oft ijdelheyt gheseght te moghen worden;) maer oock om dat by de selve veele huysgesinnen van Poorters ende Ingesetene deser Stadt hunnen kost ende leven winnen; van de welcke ettelijcke, door mijnen last ende directie, tot desen nieuwen druck van den Cruydt-Boeck Dodonaei hunnen neerstigheyt hebben ghedaen. waar aen oversulcks U(we) E(delen) te goedtwilligher hunne goede ionste sullen ghelieven toe te draghen, ende in danck te nemen dese vrucht van de Plantijnsche Druckerije, continuerende de goedertierentheydt, aen mijne Voor-ouders voor desen ghethoont, aen den ghenen die altijdt verhoopt te blijven

U(we) E(delen) seer ootmoedighen dienaer
ende ondersaet

In Antwerpen den xx. Iulij [20 juli]
M. DC. XLIV. [1644]

Balthasar Moretus

 

^Naar het begin van deze pagina